خدمات آموزشی

اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده در قالب دوره ها و کارگاه های آموزشی
هدف: کاهش میزان شکایات کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان، افزایش مشارکت کارکنان در برنامه‌های کاری
راهکار: برنامه‌های آموزشی صنعتی سازمانی، برنامه‌های آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی فردی و خانوادگی کارکنان و مدیران