ارزیابی

مصاحبه و ارزیابی بدو استخدام پرسنل
هدف: انتخاب بهینه نیروی انسانی جهت سازگاری نیازهای شغلی با شخصیت فرد
راهکار: اجرای آزمونهای روان شناختی و مصاحبه تشخیصی استخدامی

ارزیابی ادواری سلامت
هدف: بررسی سلامت جهت تشخیص و ارتقاء شاخص سلامت
راهکار: اجرای آزمون های روان¬شناختی و مصاحبه تشخیصی

ارزیابی صنعتی سازمانی و شناسایی موانع بهره وری
هدف: کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه بین کارکنان، برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار کارکنان
راهکار: اجرای آزمون¬های صنعتی سازمانی

ارائه طرح های پژوهشی جهت رفع موانع بهره وری 
هدف: کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمان، فراهم سازی زمینه ی بکار گیری تکنولوژی برتر
     راهکار : تدوین برنامه های آموزشی با هدف
آشنایی افراد با نقاط قوت و ضعف خود و تأثیر آن بر زندگی شغلی، فردی و خانوادگی
توانایی مدیریت مشکلات زندگی و کسب مهارت¬های فردی، شغلی و اجتماعی برای برخورداری از سلامت روان و احساس آرامش همراه با موفقیت
آشنایی با مهارت های فرزندپروری و تربیتی مؤثر جهت بهبود کیفیت سطح بهداشت روان خانواده
رضایت از خویشتن
بهبود روابط میان¬فردی
فراهم آوردن زمینه های رشد، توسعه و ابتکار