انتقال

انتقال

انتقال در روانکاوی فرایند تحقق آرزوهای ناهشیار است و فروید آنرا به عنوان بخشی از تمامی ارتباط های انسانی میدید.و...

مراجعه به روان‌درمانگر

مراجعه به روان‌درمانگر

اگر مایل باشید به روان شناس مراجع کنید احتمالا بارها از خودتان پرسیدید رواندرمانی تحلیلی چیست و چه تفاوتی با دیگر رویکردهای درمانی دارد؟ آیا من به عنوو...